เป็นกำลังใจให้มนุษย์เงินเดือนทุกคน

..มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ..

มนุษย์เงินเดือนอาชีพนี้ดีอย่างไร? ..

             ได้รับรายได้แน่นอนเท่ากันทุกเดือน
             •
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ต้องลงทุนเอง
             •
มีสังคมกว้าง ทันโลกทันเหตุการณ์
             •
มีสวัสดิการดีกว่าคนทำกิจการส่วนตัว
             •
ไม่มีล้มละลาย
             •
ทำงานเพียงหน้าที่ที่รับผิดชอบ
             •
เบื่อเมื่อไร เปลี่ยนได้ทันที
             •
มีวันหยุดเยอะ

จงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ มีอยู่ ได้อยู่มากกว่าถามหาสิ่งที่ยังไม่เป็น

ยังไม่มี หรือยังไม่ได้

ข้อคิดสำหรับชีวิตการเป็นลูกจ้าง
             • ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่างถ่องแท้
             •
ต้องปรับ อารมณ์ให้เข้ากับบทบาทของงาน

                ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
             •
ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ตลอดเวลา
             •
ต้องคิดว่าทุกครั้งที่ทำ เต็มที่ เราได้มากกว่าองค์กร
             •
ต้องมี จรรยาบรรณ
             •
ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวนำเพราะจะทำให้บทบาท

               การแสดงเปลี่ยนไป

มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ควรจะปรับตัวอย่างไร ?
             • เปิดการทักทายกับทุกคน
             •
จดจำบุคคลสำคัญในองค์กรให้ได้
             •
เรียนลัดจากคนเก่าและเอกสาร
             •
อย่าคบคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
             •
ฟังและถามให้มากกว่าพูด
             •
เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก
             •
เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
             •
อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ

เทคนิคการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นบวก
            
คิดเข้าข้างตัวเอง
             •
คบเพื่อนคิด บวก
             •
คิดถึงสิ่ง ที่แย่กว่า
             •
คิดว่าโอกาสที่มีคุณค่าคือจุดเล็กๆ ที่คนทั่วไปมองข้าม
สรุป : การคิดบวกถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนที่อยากจะเป็น
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ  คนคิดลบเปรียบเสมือนถังขยะที่เก็บแต่

สิ่งที่ไร้ค่าในขณะที่คนคิดบวกเปรียบเสมือนคลังสมบัติที่เก็บแต่สิ่งที่

ล้ำค่า

 

จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือน

             เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ
             *
ทำมาก…ได้ประสบการณ์มาก
             *
ทำมาก… ได้สร้างผลงานให้ปรากฏ
             *
ทำมากมีโอกาสเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรมาก
             *
ทำมาก… สบายในภายหลัง

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพของ มนุษย์เงินเดือน
มักจะถูกกำหนดโดยองค์กร หรือเรียกว่าระบบ เส้นทางความก้าวหน้า

ในอาชีพการเติบโตในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย

2 อย่าง คือ
              1.
ปัจจัยภายใน คือ ความพร้อม ของตัวเราเอง
              2.
ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ที่เอื้อหรือไม่เอื้อต่อการเติบโต

คนที่มีแผนที่เดินทางย่อมไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าและเร็วกว่า
คนที่ไม่มีแผนที่นำทางอย่างแน่นอน

 

เทคนิคการพัฒนา ลูกน้องให้เป็น หัวหน้า
             • ฝึกให้ลูกน้องคิดแทนหัวหน้า ก่อน ที่หัวหน้าจะคิดทำ
             •
ให้ โอกาส ลูกน้องได้เป็นหัวหน้า (โดยการมอบหมายงานให้ทำ)
             •
ร่วมกับลูกน้องกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
             •
พัฒนาลูกน้องตามความ ถนัดและเหมาะสม

เทคนิคการทำงานกับผู้บริหารหัวก้าวหน้า
             • ป้อนข้อมูล ใหม่ๆ ให้ผู้บริหารได้มีโอกาสเลือก
             •
คิดและเตรียมสิ่งใหม่ๆ ไว้ ล่วงหน้า
             •
อย่าเสี่ยง !! เถียง กับผู้บริหารในขณะที่กำลังร้อนวิชา
             •
จงลอง ทำเองก่อน และค่อยใช้คนนอกมาช่วย

การบริหารชีวิตในระหว่างเดินทางอยู่บนถนน สายอาชีพลูกจ้าง
             • มองไปข้างหน้าให้มากกว่ายึดอยู่กับอดีตและติดอยู่กับปัจจุบัน
             •
คิดเสียว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดชีวิต
             •
ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในที่ทำงาน
             •
ทุกคนเป็นคนดี แต่เส้นทางเดินอาจจะทับกันบ้าง
             •
คิดว่าเราเพิ่งรู้จักทุกคนในทุกวัน

ความเจ็บปวดช่วยสร้างคุณค่าของการมีชีวิตเป็นปกติฉันใดการ
ขัดแย้ง กันบ้าง จะช่วยสร้างคุณค่าของความ สัมพันธ์ ที่ดีต่อกันฉันนั้น

ลด ละ เลิก ค่านิยม ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่านิยม ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง
เกิดขึ้นมากในสังคมไทย มีอยู่ 2 ประการ คือ
              1.
คนไทยชอบเห่อ หรืออยาก
              2.
ผู้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้หรือขายสินค้าออกโฆษณาล่อใจ

                  เหลือเกิน (เจอโฆษณาแบบนี้ร้อยทั้งร้อยก็ไม่รอด

                  จอดป้ายเงินผ่อนทุกราย)

ข้อควรพิจารณาก่อนจะผ่อนอะไร

            • สิ่งที่ผ่อนเป็นภาระหรือการลงทุน
            •
จำเป็นต่อชีวิตหรือไม่
            •
มีเงินพอหรือไม่

การวางแผนการเก็บเงิน

****   เทคนิคง่ายๆ คือ หลัก 3 บัญชีโดยให้เปิดบัญชี 3 บัญชี ดังนี้  ****

               บัญชีที่ 1 คือบัญชีที่เงินเดือนเข้าไว้กดเอทีเอ็มสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
              
บัญชีที่ 2     คือบัญชีเงินออมเพื่อฉุกเฉิน เร่งด่วน(อาจจะเป็นออมทรัพย์ก็ได้)
              
บัญชีที่ 3 คือบัญชีเงินออมเพื่อออกจากงานหรือออมเพื่ออนาคต

ไม่มีความทุกข์ใดจะหนักและหนาเท่ากับการผ่อนหนี้ที่ก่อขึ้นมาจากความโลภและไม่ประมาณตนเอง

              

 จรรยาบรรณประจำตำแหน่งมนุษย์เงินเดือน

             • จงตระหนักว่า บทบาทและหน้าที่ ของเราคืออะไร
             • จงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ
             • จงคิดว่ามลทินในชีวิตไม่มีน้ำยาอะไรลบออกได้
             • จงคิดว่าถ้า บริษัทเป็นของเรา เราจะทำหรือไม่
             • จงชมตัวเองทุกครั้งที่รักษาจรรยาบรรณไว้ได้
             • จงสอนตัวเองโดยผ่านการสอนคนอื่น
             • อย่าเห็นแก่ประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อย
             • อย่าทำเพราะคนอื่นเขาทำกัน
             • อย่าคิดว่าทำแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็น

เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข

             • การ รักงาน ที่ทำอยู่ คือประตูสู่การทำงานที่เรารัก
             •
เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความ ท้าทาย
             •
อย่าเปิดช่องว่างให้ความเบื่อเข้ามาแทรก
             •
อย่า ระบายอารมณ์ ลงที่งานและคนอื่น

แบ่งหัวใจให้เรื่องสำคัญก่อน ความสุขในการทำงานไม่ต้องหาจากที่ไหน

มันอยู่ที่ใจของเราเอง

..ปล..แวะมาเติมเล่นนิดหน่อยเพราะตอนนี้กำลังอู้งานอยู่55

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ เป็นกำลังใจให้มนุษย์เงินเดือนทุกคน

  1. Surasak พูดว่า:

    ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับ
    แต่ถ้ามีโอกาสผมจะขอมีอาชีพอิสระดีกว่าครับ

  2. Own_ พูดว่า:

    55 เหมือนกันค่ะ  แต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์เก็บพอเลย(สรุปคือยังมีเวรกรรมตัองทำงาน) ต้อง่ทำตัวให้มันสนุกกับงานก่อนแล้วเอาประสบการณ์ไว้ใช้กับที่เป็นของเราเอง แต่คิดว่าแก่ตัวมานิดว่าจะไปเลื้ยงปลา ปลูกผัก ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะ  วิชาบัญชีกับความสามารถภในการขายที่มีคงไม่ได้ใช้มั่ง 555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s